Blwyddyn 5 a 6 - Mrs B Walters


Thema Tymor yr Haf 2017 Blwyddyn 5 a 6

Affrica/Africa

Iaith

Language

Darllen a Deall/ Reading for understanding

Geirio Gwych:Ysgrifennu stori/Big Write: Story writing

Dyddiadur/Diary

Cyfarwyddiadau/Instructions

Perswâd: hysbyseb/Persuasive advert

Astudio Barddoniaeth/Study poems

 

Maths

Problemau bywyd go iawn/ Real life problems

Siap 2D a 3D/Shapes 2d and 3D

Cymesuredd/Symmetry

Rhifau negyddol/Negative numbers

Trin Data/Data handling

Algebra

Gwrthdro/Inverse operations

 

Gwyddoniaeth

Science

 Ymchwiliadau Bioleg o Ysgol Bro Dinefwr

Biology based investigations from Ysgol Bro Dinefwr

 

Daearyddiaeth

Geography

Gwledydd y Cyfandir/ Countries of the continent

Anifeiliad/Animals

Ffeithiau am y cyfandir/Facts about the continent

Sgiliau Mapio/Mapping skills

 

Hanes

History

Nelson Mandela

Yr Aifft/Egypt

Pyramids

Addysg Grefyddol

Religious

Education

 Plat Seder/Seder Plate

Hajj

Celf

Art

Tirluniau/Landscapes

Silhouettes

Arlunydd/Artist Edward Tingatinga

 

Cerdd

Music

Recorders

Gwrando a gwerthuso / Listen and evaluate

Canu/Singing

Cyfansoddi rap/Compose a Rap

A.G

P.E

Athletau/Atletics

Tenis/Tennis

Criced/Cricket

DT

Masgiau/Masks

TGCH/ICT

HWB +,

 

ABCH/PSE

SEAL

 

 

 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2016

Thema- Y Ddaear Gynnes/Global Warming

Iaith

Language

Darllen a Deall/ Reading for understanding

Geirio Gwych:Ysgrifennu stori/Big Write: Story writing

Adolygiad o lyfr (rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr)/Book Review World Book Day

Trafodaeth: erthygl bapur newydd/ Discussion : Newspaper report

Barddoniaeth: cyfansoddi cerdd / Poetry: Compose a poem

Peswad: hysbyseb/Persuasion: advert

Maths

Problemau bywyd go iawn/ Real life problems

Ffracsiynau, degolion a chanrannau/ Fractions, decimals and percentages

Trin Data/Data Handling

Arwynebedd/area

Hyd, pwysau, cynhwysedd/ Length, weight, volume

Gwyddoniaeth

Science

 Ymchwiliad cemeg o Ysgol Bro Dinefwr

Chemistry based investigation from Ysgol Bro Dinefwr

 

Daearyddiaeth

Geography

Ailgylchu/Recycling

Y Goedwig law/ Rain Forest

Newid hinsawdd/Climate change

Melinau gwynt/ Wind Turbines

Addysg Grefyddol

Religious Education

Symbolaeth anifeiliaid yng Nghreffyddau’r byd

Animal symbols in World religion

Celf

Art

Arlunydd/ artist- Jill Pelto

Tirluniau/Landscapes (Cymharu/compare Monet ac Helen Elliott)

Cerdd

Music

Recorders

Gwrando a gwerthuso / Listen and evaluate

Cyfansoddi,perfformio, sgor graffeg /compose, perform, graphic score

A.G

P.E

Amlsgiliau/Multiskills,

Dawns /Dance

DT

Ailgylchu/ Recycling

TGCH/ICT

HWB +, Taenlenni/spreadsheets

Bas data/ Data base

ABCH/PSE

SEAL