Ein Hysgol


Mae Ysgol Ffairfach yn Nyffryn Tywi ac wrth ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer plant rhwng 3-11.

Ein gobaith yw y plant, rhieni, staff a llywodraethwyr yn cydweithio i greu ysgol hapus, cynhyrchiol ac ysgogol.

Mae Ysgol Ffairfach yn gymuned ddiogel a gofalgar lle gwneir pob ymdrech i sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial llawn ac i ddod yn aelod gwerthfawr a chyfrifol o'r gymuned.

Ein nod yw i:
• ddarparu cyfleoedd dysgu sy'n cwrdd ag anghenion plant unigol yn yr ysgol er mwyn iddynt gyrraedd eu potensial llawn.
greu amgylchedd sy'n hybu datblygiad moesol, diwylliannol a chorfforol y disgyblion.
sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob disgybl

Yn Ysgol Ffairfach, ein nod yw i:
• werthfawrogi cyfraniad pob unigolyn
• ddatblygu ddysgwyr annibynnol hyderus
• hyrwyddo datblygiad sgiliau allweddol y disgyblion
• sicrhau bod barn disgyblion yn cael eu clywed
• sicrhau bod disgyblion yn mwynhau dysgu